ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು

ಮುನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಕಿರು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಯ ಉತ್ತರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನೀರಿನ ಕೊಳೆ ತೊಳೆಯಲು ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಬೆಳಕು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಮಳೆ-ಮೋಡ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಮುನ್ನೋಟ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

’ಬುದ್ದಿವಂತ ಕಾರು’ ಉಪನ್ಯಾಸ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕೃಷಿ ಗೆದ್ದಿದೆ- ಕೃಷಿಕ ಸೊತಿದ್ದಾನೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಬಾನಂಗಳದ ಬೆರಗು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಬೆರಗು, ಬೆಡಗು!

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅರಿವಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಗುರುತ್ವದ ಗುಟ್ಟು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಐಓಟಿ ಬಂತು ದಾರಿಬಿಡಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ